Forside

Vedtægter for Museum for Forsyning og Bæredygtighed

§1. Navn, ejerforhold, art, status og adresse

Museum for Forsyning og Bæredygtighed - MOSS er en selvejende institution.
Museum for Forsyning og Bæredygtighed - MOSS er et statsanerkendt kulturhistorisk museum.
Museum for Forsyning og Bæredygtighed - MOSS driver udstillingsstederne Dorf Mølle og Vildmosemuseet.
Museets hovedadresse er Storskovvej 39, 9330 Dronninglund.

§2. Formål og ansvarsområde

Stk. 1: Museum for Forsyning og Bæredygtighed - MOSS skal med udgangspunkt i sit ansvarsområde sikre kulturarven i Danmark og udvikle betydning heraf i samspil med verden omkring os.

Stk. 2: Museet skal gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår gennem tiden.

Stk. 3: Museet skal aktualisere viden om kulturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som andenforskning baseret på museets samlinger.

Stk. 4: Museet skal udvikle anvendelse og betydning af kulturarv for borgere og samfund.

Stk. 5: Museet skal sikre kulturarv for fremtidens anvendelse.

Stk. 6: Museet skal samarbejde med andre museer om opgaverne nævnt i stk. 2.

Stk. 7: Museets ansvarsområde er nyere tids kulturhistorie i Brønderslev kommune. Museum for Forsyning og Bæredygtighed - MOSS vil i sit arbejde sætte fokus på egnens historie og kulturmiljøer som det har udviklet sig over tid med det formål at belyse områdets særlige egenart og sætte denne i perspektiv i forhold til den generelle historiske udvikling. Museet vil lægge vægt på at identificere den kulturarv, som er særlig for museets ansvarsområde med henblik på at sikre viden herom og så vidt muligt sikre dens bevarelse.

Stk. 8: Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted indenfor den geografiske, tids-og emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde.

Stk. 9: Museets virksomhed i andre museers geografiske ansvarsområde skal ske i forståelse med disse.

Stk. 10: Genstande, der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, skal ikke indlemmes i samlingen, men søges henvist til relevant museum.

§3 Grundkapital

Stk. 1: Museets grundkapital består af værdien af dets bygninger.

 

§4 Hæftelse

Stk. 1: Museet kan ikke hæfte med andet end sine aktiver.

§5 Finansiering

Stk. 1: Museets drift finansieres af tilskud fra Brønderslev Kommune, Kulturministeriet samt museets egne indtægter. Museets hovedtilskudsyder er Brønderslev Kommune.

Stk. 2: Museet kan modtage tilskud og donationer fra andre offentlige myndigheder, fonde, sponsorer og privatpersoner m.v. herunder testamentariske donationer og gaver.

Stk. 3: Eventuelle overskud ved museets drift anvendes i overensstemmelse med museets formål, jf. §2.

§6 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder

Stk. 1: Museet er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtelser til samarbejde og gensidigt bistand.

Stk. 2: Museet samarbejder med andre museer inden for fælles arbejdsområder.

Stk. 3: Museet samarbejder inden for sit ansvarsområde med de myndigheder, der varetager fredning og fysisk planlægning.

Stk. 4: Museet indberetter løbende sin samling (nytilvækst) til det kulturhistoriske centralregister.

Stk. 5: Museet skal følge nationale og internationale standarder og normer for museumsvirksomhed efter nærmere retningslinjer fra Slots- og Kulturstyrelsen.

§7 Bevaring, sikring, udskillelse og kassation m.v.

Stk. 1: Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering.

Stk. 2: Museet skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, vandskade, tyveri og hærværk.

Stk. 3: Skader på samlingerne samt tyveri fra samlingerne skal snarest indberettes til Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 4: Udskillelse (herunder kassation) fra samlingerne til andre end statslige og statsanerkendte museer kan kun ske efter Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse.

Stk. 5: Uddeponering fra samlingen til andre end offentlige institutioner kan kun ske efter godkendelse fra Kulturstyrelsen.

Stk. 6: Genstande m.v., der er behæftede med klausuler må ikke indlemmes i samlingen ude Kulturstyrelsens godkendelse.

§8 Åbningstider og adgangsvilkår

Stk. 1: Museet skal være tilgængeligt for offentligheden på forud bekendtgjorte åbningstider og åbningstidens omfang skal stå i rimeligt forhold til museets størrelse.

Stk. 2: Ud over museets udstillinger er dets samlinger, herunder registre, arkiver, magasinerede genstande m.v. offentlig tilgængelige efter forudgående aftale.
Hvor hensynet til museets meddelere taler derfor, kan optegnelser, fotos m.v. undergives begrænsninger i forhold til offentlighedens adgang og brug i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Stk. 3: Museet skal vederlagsfrit give adgang til børn og unge under 18 år. Museet skal vederlagsfrit give adgang for skoleelever, der besøger museet som led i undervisningen.

 

§9 Åbenhed og offentlighed

Stk. 1: Museets vedtægter, strategier og planer samt årsrapporter (årsberetning og årsregnskab) skal være let tilgængelige for offentligheden.

§10 Museets bestyrelse, sammensætning og udpegning

Stk. 1: Museerne i Brønderslev Kommune ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der er ansvarlig for museets drift. Bestyrelsen har følgende sammensætning: 
2 medlemmer udpeges af Brønderslev Byråd
1 medlem udpeges af Museumsforeningen for Dorf Mølle
1 medlem udpeges af Museumsforeningen for Vildmosemuseet
1 medlem udpeges af museets fastansatte medarbejdere. Medarbejdernes repræsentant vælges af og blandt de fastansatte medarbejdere ved museet.
2 medlemmer med kompetence inden for f.eks. ledelse, organisation, økonomi, forretningsforhold, markedsføring, formidling og forskning udpeges af museets bestyrelse.

Stk. 2: Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode af fire år. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand på det første bestyrelsesmøde efter 1. januar.

Stk. 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede.

Stk. 5: Der tages som minimum beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Beslutninger der træffes ved afstemning afgøres ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 6: Bestyrelsen afholder normalt mindst fire bestyrelsesmøder om året. Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder.

Stk. 7: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8: Museets virksomhed er underlagt museumsloven og lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet med tilhørende bekendtgørelser.
Stk. 10: Museets leder kan ikke fungere som referent for museets støtteforeningers bestyrelse, men må gerne deltage i bestyrelsesmøder med henblik på at orientere om museets drift og arbejde og at holde sig orienteret om arbejdet i museets støtteforeningers bestyrelser.

§11 Ledelse og øvrige personale

Stk. 1: Museet skal have et personale, der i omfang og sammensætning står i et rimeligt forhold til museets størrelse, økonomi og ansvarsområde.

Stk. 2: Museet skal have faguddannet personale, der modsvarer museets ansvarsområde.

Stk. 3: Bestyrelsen skal ansætte en leder til at forestå museets daglige drift.

Stk. 4: Det påhviler bestyrelsen at holde Slots- og Kulturstyrelsen underrettet om, hvem der varetager den daglige ledelse af museet.

Stk. 5: Museets leder har inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer med tilhørende budget det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed.

Stk. 6: Museets leder er med ansvar over for bestyrelsen ansvarlig for forvaltningen af museets indtægter og udgifter.

Stk. 7: Inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer og godkendte budget har museets leder dispositionsret.

Stk. 8: Museets leder ansætter og afskediger museets øvrige personale inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer og godkendte budget.

Stk. 9: Museets leder kan ikke være medlem af bestyrelsen men fungerer som bestyrelsens sekretær.

§12 Tegningsret

Stk. 1: Museet tegnes af formanden for museets bestyrelse og museets leder i forening.

§13 Budget, regnskab og revision

Stk. 1: Museets regnskabsår følger kalenderåret

Stk. 2: Museets budget, regnskab og revision skal følge gældende bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt gældende bekendtgørelse om museer.

Stk. 3: Museet skal årligt udarbejde forslag til budget med tilhørende budgetkommentarer.

Stk. 4: Budgettet med tilhørende budgetkommentarer godkendes af bestyrelsen og videresendes til den tilsynsførende myndighed til godkendelse senest to måneder før regnskabsårets begyndelse.

Stk. 5: Budgettet sendes til Slots- og Kulturstyrelsen efter styrelsens retningslinjer senest to måneder før regnskabsårets begyndelse.

Stk. 6: Museet skal årligt udarbejde årsregnskab og ledelsesberetning. Årsregnskabet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Stk. 7: Museets reviderede årsregnskab og ledelsesberetning (årsrapporten) godkendes af bestyrelsen og videresendes til den tilsynsførende myndighed til godkendelse senest seks måneder efter regnskabsårets slutning.

Stk. 8: Årsrapporten skal være påtegnet af bestyrelsen, museets leder og af museets revision.

Stk. 9: Årsregnskabet sendes til Kulturstyrelsen efter styrelsens retningslinjer senest seks måneder efter regnskabsårets slutning.

§14 Museets formue

Stk. 1: Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af museets formue.

Stk. 2: Væsentlig nedbringelse af museets formue kan kun finde sted med tilslutning fra museets offentlige hovedtilskudsyder.

Stk. 3: Ejer museet fast ejendom, skal der tinglyses deklaration om, at der ikke kan disponeres over ejendommen ved pantsætning eller salg uden samtykke fra museets offentlige hovedtilskudsyder.

§15 Vedtægtsgodkendelse og tilsyn

Stk. 1: Museets vedtægter såvel som senere ændringer heri skal godkendes af museets hovedtilskudsydere.

Stk. 2: Museets ansvarsområde såvel som ændringer heri skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 3: Museets virksomhed, herunder samlingernes konserverings-og registreringsmæssige tilstand og opbevaringsforhold, er undergivet Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 4: Samlingerne er underlagt revision i henhold til bestemmelserne i museumsbekendtgørelsen.

§16 Ophør

Stk. 1: Såfremt museet må ophøre, afgør Kulturministeren efter forhandling med museets offentlige hovedtilskudsyder, hvorledes der skal forholdes med museets samling.

Stk. 2: Det påhviler den afgåede bestyrelse at træffe alle nødvendige driftsmæssige foranstaltninger til sikring af en forsvarlig afvikling af museets aktiviteter og forpligtelser.

§17 Ikræfttræden

Vedtægterne træder i kraft den 1. april 2018

 

Revideret den 16. juni 2020

 

Se vedtægterne som pdf her

 

Persondatapolitik for Museum for Forsyning og Bæredygtighed

Denne persondatapolitik giver dig et overblik over hvilke persondata, museet indsamler, hvad vi bruger dem til, og hvordan de opbevares.

Museum for Forsyning og Bæredygtighed er dataansvarlig for modtagelsen og behandlingen af personlige oplysninger, som vi indsamler til en række forskellige formål (se herunder) og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Skulle du have brug for yderligere information eller oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Indsamling af personoplysninger

Når du besøger museets hjemmeside, bestiller et arrangement eller rundvisning, køber en vare hos os, indleverer en genstand til museet, søger et job, er frivillig eller deltager i en af Museum for Forsyning og Bæredygtigheds aktiviteter, herunder konkurrencer, så indsamler vi de oplysninger, som du selv giver os. Museum for Forsyning og Bæredygtighed indsamler, behandler og opbevarer f.eks. følgende oplysninger om dig: Navn, adresse, ip-adresse, kundenummer, passwords, billede, telefonnummer, betalingsinformation og e-mailadresse i forbindelse med nedenstående formål.

Nogle af disse oplysninger indsamles ved hjælp af cookies. Se særligt afsnit vedr. cookies herunder.

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling. I hvert tilfælde vil det være, når den indgåede aftale er afsluttet. Dokumentations og opbevaringskrav efter Regnskabsloven indebærer, at vi skal gemme oplysninger om økonomiske transaktioner i 5 år, jf. bogføringsloven.

Brug af personoplysninger

De oplysninger, som vi indsamler og behandler benytter vi til forskellige formål.

Vi anvender først og fremmest dit navn og e-mail for at kunne komme i kontakt med dig.

Vi bruger også dine oplysninger til behandling af ordrer bestilt fra museumsbutikken og f.eks. arrangementer og rundvisninger. Vi bruger også dine kontaktoplysninger til at sende dig nyhedsbreve, hvis du har givet dit samtykke til dette.

Søger du et job på Museum for Forsyning og Bæredygtighed indsamles ansøgning og relevante oplysninger, som du afleverer via mail. Oplysningerne opbevares i 6 måneder fra du har ansøgt om et job hos os.

I forbindelse med markedsføring og online aktiviteter opbevarer og behandler Museum for Forsyning og Bæredygtighed personlysninger på sociale og andre medier, herunder, men ikke begrænset til:

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • System til udsendelse af nyhedsbreve
  • Webshop

Retsgrundlaget for behandling af disse oplysninger sker i henhold til Justitsministeriets Databeskyttelsesforordnings art. 6.

Herudover indsamler vi dine personoplysninger til brug for interne markedsundersøgelser, markedsføring og statistik. Ydermere foretager vi videoovervågning på museets område i henhold til gældende regler. Disse optagelser gemmes i 30 dage.

Oplysninger deles ikke med tredjemand. Dog kan personoplysninger i visse tilfælde overlades til eksterne samarbejdspartnere, når vi beder disse partnere behandle oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og behandler kun data efter vores instruks. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andre formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt tavshedspligt. Vi har derfor indgået skriftlige aftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Ved aktiviteter, f.eks. konkurrencer, kan der være indgået aftale om videregivelse af personoplysninger til en samarbejdspartner. I disse tilfælde er samarbejdspartneren dataansvarlig for de videregivne data. Information om dette vil fremgå klart af de betingelser, der skal accepteres for deltagelse i aktiviteten.

Derudover videregiver vi ikke dine oplysninger til tredjeparter, medmindre vi ved lov eller myndighedspålæg måtte være forpligtet hertil, eller vi har aftalt det med dig.

Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre den bedst mulige integritet om dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret om dig.

Derudover kan du gøre indsigelse imod indsamling og videre behandling samt berigtigelse af personoplysninger.

Hvis du ønsker personoplysninger om dig slettet, vil vi gøre det, medmindre vi kan opretholde oplysninger på andet grundlag, f.eks. regnskabslovgivningen.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk   

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk  

Kontakt

Hvis du ønsker at vi opdaterer, berigtiger eller slettet personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

Museum for Forsyning og Bæredygtighed

Storskovvej 39

9330 Dronninglund  

CVR-nr. 50827216

Mail til: post@museummoss.dk  

Ændringer af persondatapolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre politikken f.eks. ved ændringer i lovgivningen og nye tekniske løsninger.

Information om Museum for Forsyning og Bæredygtigheds brug af cookies

Hvad er en cookie?

En cookie er en tekstfil, som den hjemmeside der besøges gemmer ned på den lokale enhed, f.eks. computer, smartphone osv.

I tekstfilen kan der gemmes informationer om hvilke sider der er besøgt, hvilke links der er klikket på, hvilken IP-adresse hjemmesiden besøges fra osv. Kort sagt, giver cookies mulighed for at gemme mange data om den besøgendes adfærd på hjemmesiden.

De data der gemmes i cookies anvendes ofte i forbindelse med næste besøg på hjemmesiden. Det kan f.eks. være til automatisk udfyldelse af adresseoplysninger.

Nogle cookies anvendes også af andre hjemmesider, som genkender en eller flere cookies fra en hjemmeside.

Er cookies farlige?

Cookies er ikke farlige som f.eks. virus. En cookie kan ikke selv indhente oplysninger fra enheden, f.eks. smartphonen.

Kan cookies true mit privatliv?

Nej, og som nævnt ovenfor kan de heller ikke selv indhente oplysninger. Til gengæld kan de I specielle tilfælde læses af andre hjemmesider. Dette ses specielt ved reklamer.

Museum for Forsyning og Bæredygtighed anvender cookies til at forbedre performance på vores hjemmeside og forbedre oplevelsen af hjemmesiden. Til dette benyttes bl.a. cookies fra Google Analytics

Museum for Forsyning og Bæredygtighed

Dorf Møllegård
Storskovvej 39
9330 Dronninglund
 
Tel.: 98 84 31 05
E-mail: post@museummoss.dk
CVR: 50827216

Åbningstider og priser

Dorf Møllegård har åbent alle dage kl. 10-16.

Voksne: 75,-
Børn: Gratis

Vildmosemuseet kun åbent for arrangementer.
Se flere priser

Tilmeld nyhedsbrev

Fornavn:
Efternavn:
E-mail:
Jeg vil:

OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.